PEA จัดงานประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด

PEA จัดงานประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด

PEA จัดงานประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด
พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ Samui Green Island

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายสุธรรม สามทอง รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโครงการติดตั้งระบบไมโครกริด และติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบทุ่นลอยน้ำ หรือ Floating Solar ในพื้นที่เกาะสมุย (พรุกระจูด พรุหน้าเมือง และพรุเฉวง) สิ่งที่ชุมชนจะได้รับ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ให้กับผู้บริหารเทศบาลนครเกาะสมุย ประธานชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย

สำหรับพื้นที่เกาะสมุย PEA จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบไมโครกริด ในระยะที่ 1 ที่พรุกระจูด ซึ่งมีศักยภาพสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเต็มกำลังพื้นที่ถึง 4.6 MW พร้อมติดตั้งระบบไมโครกริด เพื่อช่วยบริหารจัดการระบบผลิต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้เกิดความสมดุลกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกาะสมุย โครงการพัฒนาระบบไมโครกริดจะช่วยส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อย CO2 ที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ลดการระเหยของน้ำจืดที่มีอยู่จำกัดในพรุได้ถึง 47,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อรวมกับโครงการ Solar ภาคประชาชนที่ติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาบ้านเรือน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกาะสมุยเป็นแหล่งผลิต Green Energy มุ่งสู่ Green Island ซึ่งจะรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Green Tourist จากทั่วทุกมุมโลก เป็น Land Mark ใหม่ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช