สคช. แกะกล่อง 5 มา​ตรฐานอาชีพ​ใหม่ ที่ตลาดแรงงานต้องการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัว 5 มา​ตรฐานอาชีพ​ใหม่ รองรับการพัฒนา​กำลังคนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี” ผ่านออนไลน์ ทั้งทางระบบ Zoom Conference​ และ Facebook Fanpage​ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 สาขา​วิชาชีพ​ ซึ่งเป็นตัวแทนคณะผู้จัดทำมาตรฐานอาชีพที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม มาร่วมเจาะลึกรายละเอียดของมาตรฐานอาชีพแต่ละสาขา ได้แก่

1. สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2)
2. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา
3. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
4. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)
5. สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์​การกีฬา อาชีพมวยไทย

ปริญญาอาชีพ คำตอบของโลกยุคใหม่​

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ​ หรือ สคช. กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวในทิศทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน สคช. จึงได้ใช้วิกฤตนี้ในการเตรียมความพร้อมกำลังคนในอาชีพ ด้วยทักษะและองค์ความรู้ที่จะมารองรับทุกการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปริญญาอาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเทียบเท่าหรือมากกว่าใบปริญญา ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพจึงเป็นเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ในการวัดสมรรถนะของบุคคล ทำให้เกิดการยกระดับความสามารถของคนในอาชีพได้อย่างที่สากลให้การยอมรับ ซึ่งจะเป็นช่องทางการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้คนในอาชีพ และยังเป็นการ

เตรียมบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อีกด้วย

ปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพกว่า 835 อาชีพ ใน 52 สาขาวิชาชีพ มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 200,000 คน โดยในปี 2564 มีเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยหวังว่าการแถลงข่าว 5 มาตรฐาน​อาชีพใหม่ในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ที่ผันแปรได้ตามบริบททางเศรษฐกิจ​และสังคม

มาตรฐาน​อาชีพใหม่ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์​ชาติ

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ต่อยอดเติมเต็มมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

1.สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2) เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทความเป็นผู้นำในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับสถาบันฯ จัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

2.สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา เป็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับบุคลากรด้านจิตวิทยาสาขาอื่น ๆ ในไทย นอกเหนือจากอาชีพนักจิตวิทยาคลินิกที่ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ อาทิ บุคลากรด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและผู้สูงวัย รวมทั้งการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

3.สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นการทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จะสร้างกลไกการรับรองกำลังคนให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้

4.สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน) เป็นการทำงานร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ในการสงวนรักษาองค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศ อันเป็นเอกลักษณ์ทางความงามเฉพาะด้านของไทย ซึ่งเกี่ยวเนื่องทั้งช่างหัวโขน ช่างพัสตราภรณ์ ช่างเขียน ช่างปูนปั้น ช่างรัก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

5.สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีพมวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาสู่รูปแบบธุรกิจระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบธุรกิจมวยไทยได้ต่อยอดจากมวยไทยเพื่อการแข่งขัน เป็นมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายและการป้องกันตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว

เจาะลึกมาตรฐาน​กับผู้เชี่ยวชาญ 5 สาขา

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 สาขา​วิชาชีพ​ ซึ่งเป็นตัวแทนคณะผู้จัดทำมาตรฐาน​อาชีพ มาร่วมเจาะลึกและฉายภาพให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐาน​อาชีพ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมไทย มีรายนามดังนี้


1) นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (อง​ค์การมหาชน) ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า (ระยะที่ 2)

2) รศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​ม​หาวิทยาลัย​ ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

3) ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อม​และวัสดุ ม​หาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

4)​ ผศ.ดร.สุภากร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราชมงคลรัตนโกสินทร์​ ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน)

5) ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์​และวางแผนพัฒนา ม​หาวิทยาลัย​บูรพา ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์​การกีฬา อาชีพมวยไทย

เข้าสู่การประเมินง่ายๆผ่านออนไลน์

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า ปัจจุบัน​แต่ละมาตรฐาน​กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำวิธีการประเมินหรือเครื่องมือประเมินว่า ผู้ที่เข้ามาขอรับคุณวุฒิ​วิชาชีพ​มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐาน​ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีบริบทแตกต่างกันไป โดยทั่วไปการประเมินอาจประกอบด้วยข้อเขียนทฤษฎี การสัมภาษณ์​ รวมถึงการยื่นเอกสารองค์ประกอบต่าง ๆ

นอกจากนั้นยังมีการประเมินอีกส่วนหนึ่งที่ เรียกว่า “การประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์​” เพื่อรองรับคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอาชีพและมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐาน​อยู่แล้ว โดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์​ให้กับองค์กรรับรอง (Certification Body) ซึ่งได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในแต่ละวิชาชีพ เนื่องจากสถาบันคุณ​วุฒิ​วิชาชีพไม่ได้มีหน้าที่ประเมินเอง

สำหรับรูปแบบการสัมภาษณ์​หรือการติดตามประเมินในปัจจุบันมีการใช้รูปแบบออนไลน์​เข้ามาร่วมด้วย เพื่อทำให้คนในอาชีพสามารถเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามารับการประเมินโดยตรง

ทั้งนี้ ตลอดปีงบประมาณ 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมกับเครือข่ายในระบบคุณวุฒิ​วิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ ยึดโยงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและรองรับความต้องการกำลังคนอย่างเร่งด่วนของตลาดแรงงาน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ และมืออาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ​และสังคมไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ