กระทรวงเกษตรฯจัดงานวันดินโลก ปี 2560 น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากพระปรีชาสามารถ ด้านการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) และองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้จัดงานวันดินโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็น เป็นแบบอย่าง ขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผลสำเร็จของการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย

Advertisement

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการจัดการทรัพยากรดิน และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งจะมีพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานฯ

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ประกอบไปด้วย นิทรรศการสหประชาชาติสดุดี นิทรรศการฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ นิทรรศการสานต่องานพ่อทำ และนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ การเสวนาวิชาการ การประกวดวาดภาพและสุนทรพจน์ระดับเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมสาธิตและฝึกปั้นภาชนะจากดิน กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 สวนไม้มงคล หลุมดินปัญหา พลับพลาที่ประทับและต้นประดู่ทรงปลูก รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดการจัดงาน