“SCBLIFE” ชูกลยุทธ์ “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งแท้จริง”

ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูง และวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้ใครหลาย ๆ คนลืมที่จะหันมาดูแลตัวเอง จนมีปัญหาสุขภาพตามมา และทำให้ความสุขในชีวิตขาดหายไป ทั้งนั้น เพราะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2561 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมถึงชั่วโมงละ 37 คน

ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิตยังรายงานว่า มีคนไทยพยายามฆ่าตัวตายเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน หรือ 53,000 คนต่อปี
ซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงความมีสภาพวิถีชีวิตที่น่าเป็นห่วงของคนไทยในปัจจุบัน และยังเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เล็งเห็นว่า “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง” (Health is the Greatest Wealth) จึงมุ่งส่งเสริมให้ชาวไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรเอง และขยายสู่สังคมภายนอก สอดรับกับยุทธศาสตร์ “SCBLIFE Transformation” ที่มุ่งปรับทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิตจากภายในเพื่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงยั่งยืนของพนักงานในองค์กร

“เสถียร เลี้ยววาริณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SCBLIFE ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผนวกอยู่ในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) เพื่อสร้างผลลัพธ์และประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีพนักงานเป็นกุญแจสำคัญ โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ SCBLIFE จึงมุ่งเน้นจุดประกายและสร้างความร่วมมือจากพนักงานเพื่อต่อยอดออกสู่สังคมภายนอก ให้พนักงานได้เห็นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้

“โดยเริ่มต้นจากการปรับหลักความคิด (mindset) และเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองเพื่อนำไปสู่สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และขยายต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีให้กับสังคมและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้บริโภค”

“จุดเริ่มต้นมาจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานภายในองค์กร SCBLIFE ซึ่งพบว่าพนักงานกว่า 50% มีค่า BMI เกินมาตรฐาน หรือภาวะโรคอ้วน นำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง
ในขณะเดียวกัน พนักงานจำนวนมากยังไม่เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และไม่รู้วิธีอ่านผลสุขภาพ ทำให้ไม่รู้ว่าสุขภาพของตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือผิดปกติ”

“จึงเป็นที่มาของโครงการ Let”s Talk Health 2019 ประกอบด้วยกิจกรรมรูปแบบ knowledge learning การเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวมที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อจุดประกายให้พนักงานเกิดพลังที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่การมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน mindset วิธีการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน การกินอาหารต้านโรค การป้องกันและรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม การอ่านค่าผลการตรวจสุขภาพเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงและภาวะโรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมการดูแลรักษา”

ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพแนวใหม่ด้วยเทคนิค IF และ Keto โดยมีวิทยากรชั้นนำ อาทิ พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1, อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส., ครูเชฟใบคา Influencer ด้านสุขภาพ, เจ้าของเพจ “ชะนีมีกล้าม” และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเป็นยาจากทีมงานชีวจิต เป็นต้น

“เสถียร” กล่าวต่อว่า ภายใต้แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบผ่านกระบวนการของธุรกิจ (CSR in process) SCBLIFE เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดความช่วยเหลือออกสู่สังคมภายนอกผ่านทางการแบ่งปันและสร้างโอกาส โดยเฉพาะต่อผู้พิการซึ่งมักถูกละเลยด้านสุขภาพ ขาดแรงบันดาลใจ และไร้ทิศทางในการดำเนินชีวิต

“บริษัทจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต และกิจกรรมที่มุ่งผลลัพธ์ระยะยาวด้านการฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการสร้างและปรับปรุงห้องออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับผู้พิการ เพื่อช่วยให้ผู้พิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น”

“นอกจากนี้ SCBLIFE ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญการรณรงค์ให้คนไทยมีการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพที่ดี เพราะตระหนักดีว่าชีวิตตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน ไม่เว้นแม้แต่ในผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บริษัทจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยด้านการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด”

โดยได้รับผลประโยชน์และค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนเงินชดเชยรายได้ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกด้วยตนเอง รวมถึงการมีหลักประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับครอบครัว แม้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน คนที่อยู่ข้างหลังจะยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดที่ว่า “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต” SCBLIFE จึงเชื่อมั่นว่าการที่พนักงานในองค์กรมีสุขภาพและจิตใจที่ดี จะนำไปสู่การบริการที่ดีให้กับลูกค้าและสังคมตามมา


บริษัทจึงดำเนินธุรกิจและริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้เปลี่ยนมามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง โดยเริ่มต้นจากพนักงานภายในองค์กรและต่อยอดขยายออกสู่ภายนอกองค์กร ทั้งยังสะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรนั่นเอง