เชฟรอนจัดค่ายสร้างนักพัฒนาเว็บไซต์-แชทบอท ต่อยอดธุรกิจออนไลน์

ตลาดแรงงานต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ e-Commerce ทำให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

วันที่ 27 มกราคม 2565 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยถึงแผนงานส่งเสริมสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ด้วยการจัดโครงการ Coder Camp: อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ chat bot เพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ สู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อในสาขานี้ต่อไปในอนาคต

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า STEM Career Academies หรือโครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน และพัฒนาพให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมทั้งทักษะ ความรู้ คุณลักษณะและก้าวทันโลกอาชีพที่สอดรับกับกลุ่มอุตสาหกรรม s-curve และกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลน

ขณะที่โครงการ Coder Camp: อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ และ chat bot เพื่อธุรกิจออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นค่ายอบรมระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส ได้มาเรียนรู้อย่างเจาะลึกในทักษะต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของอาชีพในสาขานี้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์

อาทิตย์ กริชพิพรรธ

 

Advertisment

“ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บเพจผ่านการจัดวางภาพและข้อความ การใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบงานกราฟฟิก ภาษาอังกฤษ ไปจนถึงความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมถึงจัดให้มีการประกวดผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ที่น้อง ๆ จะได้ฝึกการทำงานจริงรวมถึงได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป โดยองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากค่ายนี้จะเป็นสิ่งติดตัวไปตลอด และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตในสายงานเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ได้จริง” นายอาทิตย์กล่าว

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ระบุว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โลกออนไลน์กลายเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้การทำธุรกิจและการค้าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ e-Commerce ด้วยช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium enterprises: SMEs) ในการเข้าถึงตลาดโลก

นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคในหลายด้าน ผู้คนหันมาปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งจากการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งทำให้การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมาก

Advertisment

การที่ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ไปจนถึงการค้นหาข้อมูล ส่งผลให้ในปัจจุบัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ทั้งผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง แพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทำให้ความต้องการบุคลากรในสาขานักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ของตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ e-Commerce ที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้ประกอบการต่างต้องยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

นฤพล ภัทรโสภณกิจกุล

 

นายนฤพล ภัทรโสภณกิจกุล หนึ่งในคณะผู้สอนของโครงการ Coder Camp กล่าวว่า ปัจจุบันโลกการค้าเริ่มขยายเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ความรู้และแนวคิดด้านการสร้างเว็บไซต์จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแรงงาน จึงคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่น้อง ๆ เหล่านี้ได้มีโอกาสมาเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต

“คอร์สนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์จริงที่วิทยากรแต่ละคนมอบให้ จนออกมาเป็นการนำเสนองานในวันนี้ มั่นใจได้ว่าน้อง ๆ ในโครงการมีความสามารถที่พร้อมแล้วสำหรับการสู่ตลาดการทำงานจริง”

นายจิรภัทร ภักดิ์กวิน นักเรียนในโครงการและผู้ได้รับรางวัลการสร้างเว็บไซต์ประเภทเดี่ยว กล่าวว่า ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมในโครงการเพราะมีความสนใจในการออกแบบเว็บไซต์ และต้องการที่จะค้นหาตัวเองว่าจะสามารถทำงานแบบนี้ได้จริงไหม

เพื่อประกอบการตัดสินใจกับการเลือกทางเดินในสายอาชีพในอนาคต ผมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีความเข้าใจในสายงานนี้มากขึ้น โดยหลังจากนี้ตั้งใจว่าจะพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองต่อไป

จิรภัทร ภักดิ์กวิน