TAP’s Brewed by the Sun

TAP
คอลัมน์ : CSR TALK

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ มุ่งสู่เป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เปิดโครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” ติดตั้งแผงโซลาร์ในโรงเบียร์ เพื่อนำพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของไฮเนเก้นในการบรรลุเป้าหมาย จนทำให้ค่าคาร์บอนเป็นกลาง หรือ carbon neutrality ภายใน พ.ศ. 2573

“TAP’s Brewed by the Sun” เป็นโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่ทางไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ริเริ่มขึ้นมาตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของไฮเนเก้น “Brew A Better World” ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานอื่นให้ได้สูงสุด

อันเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนของภาคการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายภายใน พ.ศ. 2573 และตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจภายใน พ.ศ. 2583 ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ไฮเนเก้นระบุไว้ให้โรงเบียร์ทุกแห่งทั่วโลกมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30% ใน พ.ศ. 2573

โครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ เทียบเท่าได้กับสนามฟุตบอล 2 สนาม สามารถผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละปีเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน จำนวน 736 ครัวเรือน หรือคิดเป็นประมาณ 30% ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเบียร์ตั้งอยู่

Advertisment

และเมื่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสำหรับการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนของกระบวนการผลิตเบียร์ได้ถึง 720 ตัน CO2e ต่อปี หรือ 1.48 kgCO2e/HL โดยเทียบเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนคิดเป็น 30% ของไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานผลิตทั้งหมด

การนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนในการผลิตเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อให้ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ บรรลุเป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่นยืนให้สำเร็จ ซึ่งบริษัทได้วางเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่ม รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ

– wastewater management ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสีย โดยได้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดอย่างใกล้ชิดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยภายในปี 2025 ตั้งเป้าการลดปริมาณการใช้น้ำลงจากปี 2021 ให้ได้ 28.4%

– zero waste to landfill การกำจัดกากของเสียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และหันมากำจัดของเสียด้วยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูงแทนการฝังกลบแบบเดิม ๆ ที่สร้างปัญหาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของเสีย โดยการนำเอาของเสียต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้นำไปขายเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยตั้งเป้าบรรลุเป้าหมายในปี 2022

Advertisment

– 100% renewable electricity ตั้งเป้าใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการผลิตให้ได้ 100% ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 12,600 ตันต่อปี ภายในปี 2025

– carbon neutrality ตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตให้ได้ 100% ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 21,300 ตันต่อปี ภายในปี 2030

“ธัม ซี่ เหยียน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด กล่าวสรุปว่า ทุกสิ่งที่เราทำไป ต้องแน่ใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและกับคนรุ่นต่อไปในอนาคต การบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ซึ่งความมุ่งมั่นและจุดหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเป็นไปตามพันธกิจที่ไฮเนเก้นได้วางไว้ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์โดยสุทธิ (net zero) เพราะทุกคนมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้

“ที่สำคัญ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบ และพร้อมกับลงมือทำทันที เพื่อให้เกิดขึ้นในวันนี้”