อพท. รวมพลัง 150 หน่วยงานดันไทยสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์-การท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท.

อพท. ผนึกพลังภาคีกว่า 150 หน่วยงาน สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั่วประเทศ จัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 TCCN 2023 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น สงขลา ผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ร่วมกับภาคีกว่า 150 หน่วยงาน และสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากหลายเมืองทั่วประเทศ

จัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2023) ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา ในช่วงวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมาเพื่อร่วมแสดงจุดยืนผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ

นาวาอากาศเอกอธิคุณ  คงมี

โดยการจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ภายใต้กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (TCCN 2023) นับเป็นปีที่ 3 ที่ อพท. ได้จัดกิจกรรมหลังผนึกกำลังกับหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ หลังได้จัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN มาตั้งแต่ปี 2564

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้แก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และภาคสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทย

นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวด้วยว่า การจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ เป็นเวทีและเปิดพื้นที่ให้เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้วของไทย เมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเมืองต่าง ๆ ที่สนใจ ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้กันเป็นประจำทุกปี

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาคีเครือข่ายจะได้รับรู้และเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาและบูรณาการร่วมกันในการสร้างสรรค์เมืองในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจ หากสามารถสร้างให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของการร่วมมือในการพัฒนาเมืองจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองของประเทศไทยให้เป็น “เมืองน่าอยู่และน่าเที่ยว”

สำหรับ TCCN 2023 ปีนี้ มีการเชิญภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของไทย และเมืองที่สนใจจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญทั้งการเสวนาในหัวข้อ “ชุบชีวิตเมือง ปราดเปรื่องเรื่องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์” การปาฐกถาพิเศษโดย UNESCO การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การบอกเล่าโครงการสร้างสรรค์โดดเด่นของตัวแทนเมืองสร้างสรรค์

รวมไปถึงกิจกรรม Parade Exhibition และยกธงขึ้นเสาแห่งการเดินหน้า TCCN 2023 ณ ประตูเมืองเก่าสงขลา จนถึงโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เมืองที่ อพท. ได้เข้าร่วมผลักดันและได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เมืองแห่งหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันและร่วมขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. มาอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี จังหวัดน่าน เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเชียงราย เมืองแห่งการออกแบบ และเมืองพัทยา เมืองแห่งภาพยนต์ รวมทั้งได้ศึกษาศักยภาพและร่วมผลักดันจังหวัดสงขลาเข้ารับสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มาตั้งแต่ปี 2565 โดยจะร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา จัดทำทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร

โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับประกาศเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่และสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft & Folk Arts) กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) ภูเก็ตและเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy)


และในปี 2566 นี้มีเมืองในพื้นที่พิเศษของ อพท. ส่งใบสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 3 เมือง คือ  สุพรรณบุรี น่าน และเชียงราย ซึ่งการยกระดับเมืองไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว และเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจากความโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย