เปิดรายได้ Miss Grand เตรียมเข้าตลาดหุ้น ไอพีโอไม่เกิน 60 ล้านหุ้น

“อิงฟ้า วราหะ” มิสแกรนด์กรุงเทพฯ คว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022

เปิดรายได้ Miss Grand เตรียมเข้าตลาดหุ้นไทย ไอพีโอไม่เกิน 60 ล้านหุ้น นำเงินปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ผลิตรายการ ทุนหมุนเวียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์จากการจัดประกวดนางงาม “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์” และ ”มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” การบริหารจัดการศิลปิน และการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ แบรนด์ “Miss Grand” “NangNgam” และ MGI เป็นต้น

Miss Grand ขายไอพีโอไม่เกิน 60 ล้านหุ้น

โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 60 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) อยู่ที่ 0.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในหมวดเซ็กเตอร์ “สินค้าอุปโภคบริโภค” เบื้องต้นบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกําไรสุทธิ

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้คือ 1.ลงทุนซื้ออาคารและดำเนินการปรับปรุงเพื่อเป็นอาคารสำนักงานใหม่ จำนวน 180 ล้านบาท ภายในปี 2566 โดยบริษัทมีแผนการขยาย ธุรกิจการขายสินค้า และบริการ โดยบริษัทต้องขยายเพื่อรองรับ ระบบสารสนเทศ ทีมการทำงาน

2.ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง จำนวน 50 ล้านบาท ภายในปี 2566-2567 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตรายการทางออนไลน์เพิ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง

3.ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) จำนวน 20 ล้านบาท ภายในปี 2566-2567 โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) ทั้งในส่วนการสนับสนุนการทำงาน (Backbone Technology) และในส่วนการให้บริการด่านหน้าธุรกิจ (Frontline Technology) เพื่อการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

และ 4.เม็ดเงินส่วนที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

สำหรับธุรกิจของ MGI สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Miss Grand MGI และ NangNgam รวมถึงจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

โดยสินค้าอุปโภคของบริษัท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในขณะที่สินค้าบริโภคของบริษัทได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม

  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Nangngam จะเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย ได้แก่ เซรั่มทาหน้า เซรั่มทาคอ เป็นต้น
  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Miss Grand จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ทั้งในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม ได้แก่ น้ำหอม กาแฟ คอลลาเจน เป็นต้น
  • สินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า MGI จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประเภทสินค้าแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant)

ธุรกิจจัดประกวดนางงามทั้งระดับในประเทศและระดับต่างประเทศ โดยบริษัทดำเนินการจัดประกวดนางงามในประเทศเพื่อค้นหาผู้หญิงไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand หรือ MGT) ซึ่งบริษัทจะส่งนางงามที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติที่จะหานางงามในระดับนานาชาติ

คือการประกวดนางงาม มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Grand International หรือ MGI) รวมถึงดำเนินการส่งนางงามที่ได้อันดับรองลงมาไปประกวดนางงามระดับนานาชาติ อาทิ Miss Intercontinental, Miss Tourism International หรือเวทีอื่นต่อไป

นอกจากนี้นางงามที่ได้รับคัดเลือกจะมีหน้าที่ในการทำงานประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในลำดับต่อไป

ทั้งนี้การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) และการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Miss Grand International) ยังคงเป็นการประกวดเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจอื่นของบริษัท

ธุรกิจสื่อและบันเทิง (Media and X-Periences)

ธุรกิจสื่อ (Media) เป็นธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไปเวลาออกอากาศ (Airtime) รายการที่มีชื่อเสียงตามสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการทูเดย์โชว์ ครัวคุณต๋อย เพชรรามา เป็นต้น โดยบริษัทจะดำเนินการพิจารณาซื้อช่วงเวลาการโฆษณาจากรายการที่มีชื่อเสียงตามสื่อโทรทัศน์

จากการพิจารณาชื่อเสียงและกระแสตอบรับของรายการจากผู้ชมและดำเนินการจำหน่ายช่วงเวลาออกอากาศให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจจะโฆษณาสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญจากการที่ผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลมีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนาน

ธุรกิจบันเทิง (X-Periences) เป็นธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับนางงามและศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น การจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน, MGT x ระเบียบวาทศิลป์, Meet & Greet เป็นต้น โดยเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดต่อยอดจากธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ (Pageant) ที่เป็นการจัดงานแสดงความสามารถทั้งในส่วนของผู้ประกวดนางงาม และศิลปินภายนอก เช่น วงดนตรีระเบียบวาทศิลป์

โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดงานให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าชมการแสดงความสามารถของศิลปินที่ชื่นชอบ ทั้งการแสดงในลักษณะโชว์แสดงความสามารถ ร้องเพลง และบริษัทยังช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารทางการตลาดระหว่างกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในตัวศิลปินและศิลปินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง

รวมทั้งควบคุมคุณภาพในด้านการสร้างบรรยากาศของงาน ทั้งรูปแบบแสง สี เสียง การแสดง การให้ผู้บริโภคได้พบกับประสบการณ์ที่ดีจากศิลปิน ซึ่งจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับศิลปิน ด้วยการจัดหาสถานที่ จัดเตรียมสาธารณูปโภค รวมทั้งดำเนินการสื่อสารทางการตลาด โดยบริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมและการให้บริการอื่นๆ ภายในงาน

ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน (Artist)

ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินเป็นธุรกิจสืบเนื่องจากการประกวดนางงามมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยบริษัทจะทำสัญญากับผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ผู้ได้รับอันดับรองลงมาในการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และผู้ชนะมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทเพื่อปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่บริษัทจัดหางานมาให้ ได้แก่ งานรีวิวสินค้า งานพิธีกร งานโชว์ตัว งานเดินแบบ งานแสดงภาพยนตร์ เป็นต้น

โดยนอกจากบริษัทจะทำสัญญากับศิลปินที่มาจากการประกวดแล้ว บริษัทยังมีการเปิดรับศิลปินที่ไม่ได้มาจากการประกวด แต่มีความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นศิลปินของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินเป็นธุรกิจต่อยอดจากการประกวด MGT และการประกวด MGI โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศิลปิน เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดหาศิลปินมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ศิลปินของบริษัท ตัวอย่างเช่น นางสาวอิงฟ้า วราหะ, นางสาวชาล็อต ออสติน, Miss Isabella Menin

โดยหลังไอพีโอโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่คือ 1.นายณวัฒน์ ฮิสรไกรศีล ถือหุ้นรวม 90 ล้านหุ้น สัดส่วน 42.86% 2.นายรัชพล จันทรทิม ถือหุ้นรวม 59.99 ล้านหุ้น สัดส่วน 28.57% และนางนพวรรณ จุลเจือ ถือหุ้นรวม 200 หุ้น สัดส่วน 0.01% ทั้งสามรายถือหุ้นรวม 150 ล้านหุ้น สัดส่วน 71.43% และ 4.ประชาชนทั่วไป 60 ล้านหุ้น สัดส่วน 28.57% รวมทั้งสิ้น 210 ล้านหุ้น สัดส่วน 100%

รายได้ปีละ 300 ล้าน

สำหรับโครงสร้างรายได้ของ MGI สำหรับปี 2562-2564 พบว่ามีจำนวน 132.4 ล้านบาท 338.8 ล้านบาท และ 345 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 222 ล้านบาท ลดลง 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับกำไรสุทธิของ MGI สำหรับปี 2562-2564 พบว่ามีจำนวน 10.79 ล้านบาท 44.81 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยล่าสุดงวด 9 เดือนแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 36.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยธุรกิจพาณิชย์ ทำรายได้หลัก ตามมาด้วยธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ และธุรกิจสื่อและบันเทิง และสุดท้ายเป็นธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการบริจาคในช่องทาง Facebook


ปิดสิ้น 30 ก.ย.2565 มีสินทรัพย์รวม 196.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 76.21 ล้านบาท มีหนี้สินต่อทุน (DE) อยู่ที่ 0.82 เท่า มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 59.30%