ปิดภารกิจ อพยพแรงงานจากอิสราเอล ทีมกระทรวงแรงงานกลับไทย

กลับจากอิสราเอล

ทีมกระทรวงแรงงานกลับถึงไทย หลังปิดภารกิจอพยพแรงงานจากอิสราเอล เพราะสถานการณ์ในอิสราเอลอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง รวมทั้งแรงงานต้องการกลับน้อยลงมาก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ที่ไปปฏิบัติภารกิจอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอล จำนวน 9 ราย ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงานส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนภารกิจอพยพแรงงานกลับไทย ที่อิสราเอล จำนวน 10 ราย ขณะนี้ ภารกิจการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการอำนวยความสะดวกและประสานการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่แรงงานไทย ณ บริเวณสนามบินและศูนย์พักพิงเสร็จสิ้นแล้ว

โดยทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน จำนวน 9 ราย ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานอีก 1 ราย เดินทางกลับไปยังสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เนื่องจากประจำอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละทำงานด้วยความทุ่มเทในการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอล ซึ่งหลังจากเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

กระทรวงแรงงานจะนำการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มาถอดบทเรียน โดยเน้นถอดบทเรียนเรื่องการอพยพแรงงาน รวมถึงการดูแล ช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” นายไพโรจน์กล่าว

ด้านนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในอิสราเอลและการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง รวมทั้งแรงงานไทยที่มีความวิตกกังวลและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก

ประกอบกับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ (สอท.) ได้ปิดศูนย์อพยพทั้ง 4 แห่งที่กรุงเทลอาวีฟ แล้วย้ายมาเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล ณ ที่ทำการ สอท.

โดยทีมกระทรวงแรงงานยังคงภารกิจการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยร่วมกับทีมกระทรวงการต่างประเทศ แต่ด้วยจำนวนแรงงานที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือมีจำนวนไม่มากในแต่ละวัน ทางเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ทีมกระทรวงการต่างประเทศ ทีมกระทรวงแรงงานและทีมเจ้าหน้าที่การทูตทหาร จึงร่วมกันปรับแผนและปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

สำหรับรายชื่อทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอลกลับประเทศไทยในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย มีดังนี้

1) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

2) นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

3) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

4) นายชาติชาย เทียมสนิท ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ประจำอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยบินตรงจากอิสราเอลกลับไปยังซาอุดีอาระเบีย)

5) นายณฐกร จานเขื่อง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

6) จ่าเอก พันธ์ชิต กิจหวัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

7) นายธีระศักดิ์ อยู่เพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

8) นายธนัตถ์ ช่างสาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

9) นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง สำนักงานประกันสังคม

10) นางสาวบุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน