เปิดขั้นตอนรับเงินทดแทน 50% กรณีกักตัว-ว่างงาน พิษโควิด

ขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนขอรับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างรายวัน กรณีลูกจ้างถูกกักตัว-ว่างงาน หรือนายจ้างหยุดประกอบการเนื่องจากมีคำสั่งจากภาครัฐให้ปิดสถานที่ เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทย 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในไทย ตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563″ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2563 และสามารถดำเนินการยื่นแบบเพื่อรับเงินทดแทนได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปรายละเอียดผู้เข้าข่ายรับเงินทดแทน และขั้นตอนยื่นรับเงิน ดังนี้

ใครเข้าข่ายรับเงินชดเชยบ้าง?

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานดังกล่าวเป็นการให้แก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนลงทะเบียนและรับเงินชดเชย

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้แล้ว ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลูกจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.sso.go.th (ดาวโหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง
  2. ลูกจ้างนำส่งแบบฯที่กรอกแล้วให้นายจ้างรวบรวม พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
  3. นายจ้างเข้าระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส 2-01/7 (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ระบบก่อน)
  4. เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นในระบบ E-services ให้รวบรวมแบบฯนำส่ง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-services บน www.sso.go.th

หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ


หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์จากเหตุสุดวิสัย

กรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ