ค่าฝุ่น PM 2.5 แม่ฮ่องสอน นำลิ่ว จุดความร้อนไทย 613 จุด

แม่ฮ่องสอน
แฟ้มภาพมติชนออนไลน์

จุดความร้อนไทยวานนี้พบ 613 จุด แม่ฮ่องสอนยังครองอันดับหนึ่ง ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานทะลุ 107 จุด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 19 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 613 จุด ในขณะที่ประเทศลาวจุดความร้อนยังคงนำอยู่ที่ 1,505 จุด ตามด้วยกัมพูชา 857 จุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 836 จุด เวียดนาม 419 จุด และมาเลเซีย 53 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 177 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 177 จุด, พื้นที่เกษตร 121 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 74 จุด, พื้นที่เขต ส.ป.ก. 58 จุด และริมทางหลวง 6 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ #แม่ฮ่องสอน 107 จุด #กาญจนบุรี 52 จุด และ #นครสวรรค์ 41 จุด

               

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากได้รับอิทธิพจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่าง ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือ การสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

Advertisement

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น “#เช็คฝุ่น”