เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ยังไม่ได้ ตรวจสอบสิทธิ์อย่างไร

ชาวนา
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่าน ธ.ก.ส. เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ทำอย่างไร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 หลังจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท (5.6 หมื่นล้านบาท)

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอสำหรับกรอบวงเงินที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

               

โดยมอบหมายให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ กำหนดให้อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท จำแนกเป็น ดังนี้

  1. งบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกร แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงิน 54,336.14 ล้านบาท
  2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ธ.ก.ส. วงเงิน 1,984.93 ล้านบาท

โดยเกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัพเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กดค้นหา
  4. ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธ.ก.ส. / สถานะ ให้ท่านทราบ