รู้จัก 101 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก้าวสู่ปีที่ 101 พร้อมให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมเดินหน้ายกระดับการให้บริการทุกด้าน ภายใต้แนวคิด “ก้าวที่ 101 ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

วันที่ 16 มกราคม 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือชื่อเดิม กรมทะเบียนการค้า ถือเป็นกรมที่ได้รับจัดตั้งเป็นกรมแรกในกระทรวงพาณิชย์ โดยถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญหลายเรื่อง ตั้งแต่จัดตั้ง อาทิ งานทะเบียนการค้า งานห้างหุ้นส่วนและบริษัท งานกฎหมายเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 หรือปีที่ 79 ของกรมทะเบียนการค้า ได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” โดยมีการปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่จนมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ การให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลนิติบุคคล การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องผูกพันกับธุรกิจการค้า ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมไปถึงข้าราชการและทีมงานทุก ๆ คน ทำให้ตลอดระยะเวลา 101 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัล และเรายังคงมุ่งมั่นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570

เพิ่มสัดส่วน SME ไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมมีเป้าหมายการเป็น ‘องค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2570 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสัดส่วน GDP เอสเอ็มอีของไทยจาก 35.2% เป็น 40% ภายในปี 2570

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

โดยมั่นใจว่า หากทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันและบูรณาการการทำงาน จนเกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ เกิดพันธมิตรทางการค้าที่มีความแข็งแกร่ง มีการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกัน เป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หรือจะเร็วกว่านั้นได้ 1-2 ปี ดังนั้น ปีที่ 101 จึงเป็นปีแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

เปิดบริการ “ทันใจ” “ขอปุ๊บได้ปั๊บ”

ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางออนไลน์ DBD e-Service แบบเรียลไทม์ ตลอดทั้งวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ชนิด “ทันใจ” “ขอปุ๊บได้ปั๊บ” เหมาะกับยุคดิจิทัลที่เน้นความคล่องตัว และข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ เปรียบเสมือนการ “ติดสปีด” ให้ดำเนินธุรกิจด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ กรมได้ทดลองเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะชื่นชอบระบบที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ผู้ประกอบการสามารถนำไฟล์หนังสือรับรองไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อหน่วยงานราชการให้เสียเวลา ทำให้ภาคธุรกิจนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ทันสถานการณ์

ระหว่างนี้กรมได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นผู้ใช้บริการมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้บริการหนังสือรับรองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ (16 มกราคม 2567)

ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนใช้บริการขอสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทางออนไลน์ DBD e-Service โดยเข้าไปที่ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา >> กรอกรายละเอียด >> ชำระเงิน >> ดาวน์โหลดหนังสือรับรองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำไฟล์หนังสือรับรองไปใช้งานได้ทันที ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงการให้บริการภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ/ประชาชนอย่างเต็มที่

บริการดิจิทัล

กรมมีบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือ End to end Process เพื่อบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย

  • ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งกรมได้ปรับให้เป็นบริการดิจิทัลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การยืนยันตัวตนจนถึงการออกหนังสือรับรองและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนในรูปแบบไฟล์
  • ระบบการนำส่งงบฯการเงิน (DBD e-Filing) ปัจจุบันมีผู้นำส่งงบการเงินผ่านระบบกว่าร้อยละ 99 ของผู้มีหน้าที่นำส่งงบฯการเงินทั้งหมด
  • ระบบการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) เฟส 2 เดินหน้าให้บริการเต็มรูปแบบ 100%
  • ระบบจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Secured) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • พัฒนาการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ e-Form เพื่อการบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ที่ง่าย สะดวก ลดการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ
  • คลังข้อมูลธุรกิจ หรือ DBD Data Warehouse+ ของกรม ซึ่งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไทย และที่สำคัญที่สุดที่กรมเน้นย้ำคือ ระบบบริการทั้งหมดนี้ ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก

มั่นใจว่าปี 2567 นอกจากจะเป็นก้าวที่แกร่ง 101 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกภาคส่วน เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้สัญญาว่า จะมอบสิ่งดีดีและสานต่อความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและเท่าเทียม