จ่อเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้าสัตว์น้ำ ช่วยแก้ปัญหาสินค้านำเข้าทะลักทุบราคาดิ่ง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

“ธรรมนัส” ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ วางมาตรการตามหลักสากลในการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ จ่อวางเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ณ ห้องประชุมกุลาดำ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อร้องเรียนปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ เนื่องจากมีการนำเข้าสัตว์น้ำมาจำหน่ายในประเทศ ทำให้สินค้าสัตว์น้ำในประเทศมีราคาตกต่ำ ส่งผลให้ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้วิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าและราคาสินค้าสัตว์น้ำในภาพรวมของไทย รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์การค้าและราคาสินค้าบางชนิด ได้แก่ สินค้าหมึกและซูริมิ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขราคาสินค้าสัตว์น้ำอย่างเร่งด่วน

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ร้องเรียนที่ให้ใช้มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ได้แก่ 1.ขอให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำ 2.ขอให้กำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต้องการในประเทศ 3.ขอให้กำหนดมาตราฐานสัตว์น้ำที่จะนำเข้ามาให้เป็นมาตราฐานเดียวกับชาวประมงในประเทศ (IUU) 4.ขอให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 5.กำหนดอัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ไม่มีมาตรการให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำ และไม่มีการกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่อนุญาตให้นำเข้ามา เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะขัดกับหลักการค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก (WTO) แต่ได้มีการยกระดับการควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งมาตรการด้านสุขอนามัย และมาตรฐานคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ำ เช่น เพิ่มการเปิดตรวจสินค้ากุ้งและการกักกันเพื่อตรวจโรคเป็น 100% การเพิ่มอัตราการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปลากะพงเพื่อนำไปวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคจากเดิม 2% เป็น 10% การกำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เป็นต้น

สำหรับสินค้าสัตว์น้ำที่จับจากทะเลมีมาตรการป้องกันการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นที่สามารถแสดงได้ว่าสัตว์น้ำที่จับได้ไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU และสามารถตรวจสอบและยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ จึงจะได้รับอนุญาตให้นำเข้า นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบได้รับทราบการแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ โครงการเชื่อมโยงระบายจำหน่ายปลากะพงปี 2567 ของกระทรวงพาณิชย์ด้วย ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ซึ่งในประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสัตว์น้ำนั้น


ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ภาคเอกชน ทั้งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร่วมกันหารือแนวทางเพื่อให้มีข้อสรุปในภาพรวมของเอกชน เพื่อให้การพิจารณาค่าธรรมเนียมการนำเข้าสัตว์น้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย