ทางรอดประเทศคือภาคเกษตร “เฉลิมชัย” วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับเกษตรจังหวัด ห้ามสินค้าขาดเเคลน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่า ได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และรับทราบการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ และได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการรายงานสถานการณ์เข้ามายังศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงพืชผลทางการเกษตรและสถานการณ์ภัยแล้ง และให้รายงานการดำเนินการมาทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กรมชลประทาน จัดสรรงบประมาณในการจ้างแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับท้องถิ่น ได้มาปฏิบัติงานด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน มอบกรมวิชาการเกษตรให้ดูแลในการให้บริการ การลดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกยิ่งมากขึ้น มอบกรมส่งเสริมการเกษตรดูสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ และขอให้มีการรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการประสานงานแก้ไขต่อไป มอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เพิ่มช่องทางการนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และติดตามสถานการณ์ผลผลิตร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อย่างใกล้ชิด และมอบกรมปศุสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเข้มงวดด้วย

“ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการที่ให้หน่วยราชการปฏิบัติ ได้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมติ ครม. ที่กำหนดออกมาอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำเพิ่มเติมหากมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ขอให้มีการป้องกันตัวเอง โดยสามารถใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้า โดยได้เตรียมไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางก่อน คนละ 1 – 2 ชิ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันต้องไม่ทำให้เสียงานในภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหนึ่งในทางรอดของประเทศคือภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และผลิตผลแปรรูป จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้และฟื้นตัวโดยเร็ว”

ทั้งนี้ หลังจากนี้จึงต้องปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน จึงไม่อยากให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน นายเฉลิมชัยกล่าว

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่ปรึกษา และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรได้มีการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ในช่วงระหว่างเผชิญและหลังเผชิญเหตุในทุกมิติ เพื่อจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ ทั้งในเรื่องของระบบอาหารตลอด Supply Chain ในเรื่องการขนส่ง คุณภาพอาหาร การกระจายสินค้า และราคาที่เหมาะสม ระบบปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร งานบริการ ระบบสื่อสารประสานงาน เช่น สถานการณ์ตรวจด่านตรวจสอบมาตรฐานตามชายแดน และการระดมทรัพยากร งบประมาณ เพื่อรองรับการระบาดระดับ 3 และหลังการระบาด รวมถึงแนวทางในการฟื้นฟูภาคการเกษตรด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ