ครม. อนุมัติแผนหนี้สาธารณะปี 64 เกือบทะลุเพดาน 57.23 % ต่อจีดีพี

ผู้สื่อข่าวรายงาน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 1) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,465,438.61 ล้านบาท 2) แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม 1,279,446.80 ล้านบาท

และ 3) แผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 387,354.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) มาตรา 35 (2) และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 13

ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบ ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่าน วงเงินดังนี้

1. การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 พ.ศ. 2563)

2. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 3) การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และ 4) การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP ภายหลังการกู้เงินตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 57.23 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ และ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 พ.ศ. 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ