ต้อนโรงงานทั่วประเทศขึ้นทะเบียนบิ๊กดาต้า เริ่มกลางปีหน้า

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูล (บิ๊กดาต้า) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯเตรียมนำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตในหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (กพร.) ภายใต้บิ๊กดาต้าที่มีสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งการจัดทำบิ๊กดาต้าดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศหลายแสนราย ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมมากที่สุด กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งรายใหญ่และขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้ามาลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อจัดทำบิ๊กดาต้า มีกระทรวงมหาดไทยมาร่วมด้วย เพราะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีการดึงข้อมูลต้องมีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการด้วย โดยรูปแบบการลงทะเบียนจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบการ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จึงจะดึงข้อมูลได้

“เบื้องต้นสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะเปิดตัวบิ๊กดาต้าในรูปของถังข้อมูลช่วงกลางปี 2561 หลังจากนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เปิดให้เอกชนทั่วประเทศลงทะเบียนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของประเทศ ซึ่งทำให้รู้ว่าเอกชนแต่ละรายมีการขออนุญาตใดไปบ้าง หรือมีข้อมูลที่ระบุถึงปัญหา ถูกร้องเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การจัดการในเชิงนโยบายมีความคล่องตัวขึ้น” นายณัฐพลกล่าว

 

               

 

ที่มา : มติชนออนไลน์