สรุปหลักสูตรใหม่ แพทย์จุฬาฯ ทำไมไม่มีการตัดเกรด-เกียรตินิยมยังมีไหม ?

หมอ แพทย์ การรักษา
ภาพ : pixabay

สรุปหลักสูตรใหม่ คณะแพทย์ จุฬาฯ ทำไมถึงปรับเปลี่ยนการตัดเกรดในหลักสูตร หากไม่มีเกรดจะแสดงผลการเรียนอย่างไร ใช้อะไรแสดงในการเรียนต่อเฉพาะทาง และยังคงมีเกียรตินิยมอยู่หรือไม่ ? 

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว MDCU Change for the Better “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)” หลักสูตรฉบับภาษาไทยสำหรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการแสดงผลการประเมินนิสิตในแต่ละรายวิชาเป็น S/U (Satisfactory/Unsatisfactory) ตลอดหลักสูตร แทนการแสดงผลการประเมินแบบดั้งเดิมที่เป็นสัญลักษณ์ A-F

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้สรุปหลักสูตรใหม่แพทย์ จุฬาฯ ว่าทำไมถึงปรับเปลี่ยนการตัดเกรดในหลักสูตร หากไม่มีเกรดจะแสดงผลการเรียนอย่างไร ใช้อะไรในการเรียนต่อเฉพาะทาง และยังคงมีเกียรตินิยมอยู่หรือไม่ ?  โดยรวบรวมข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ดังนี้

ทำไมถึงปรับเปลี่ยน การตัดเกรดในหลักสูตร ?

 • สร้างสมดุลใหม่ระหว่าง “การสร้างแพทย์ที่สังคมไว้วางใจ (Trust)” กับการดูแลสุขภาวะของนิสิต (Well-being)
 • ส่งเสริมให้นิสิตมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อเป็นแพทย์ ลดความเครียดที่ไม่จำเป็นจากความคาดหวังที่วัดค่าด้วยเกรด
 • เปิดโอกาสให้นิสิตได้เติบโต และพัฒนาเป็นแพทย์ในแบบของตนเอง
 • เป็นการพัฒนาการประเมินผลให้ทัดเทียม กับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับโลก

หากไม่มีเกรด จะแสดงผลเรียนอย่างไร ?

 • ใช้ระบบประเมินแบบ non-tiered grading system หรือ S/U
 • โดยนิสิตจะได้ S (Satisfactory) เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดับรายวิชาได้อย่างครบถ้วน
 • ทั้งนี้ คณะจะจัดให้มีการสอบซ้ำ (remedial exam) โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบซ้ำเป็นไปตามประกาศคณะ

ถ้ารู้แค่ผ่าน/ตก (S/U) แล้วจะพัฒนาตนเองอย่างไร ?

 • คณะจะมีรายงานผลการศึกษาโดยละเอียดให้นิสิตแต่ละคนเพื่อให้นิสิตสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

ใช้อะไรแสดงในการเรียนต่อเฉพาะทาง ?

คณะได้เชิญอาจารย์ผู้ดูแลการคัดเลือกแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชามาประชุมร่วมกันแล้ว ที่ประชุมเห็นว่า ให้คณะจัดทำระเบียบประวัติเพื่อแสดง “ความเป็นแพทย์ในแบบของนิสิตแต่ละคน” ซึ่งประกอบด้วย วิชาที่นิสิตเลือกเรียน รางวัล ผลงานวิจัย นวัตกรรม ประวัติการทำกิจกรรมที่โดดเด่น และ “ความเป็นเลิศ (Excellence)” 

ยังคงมีเกียรตินิยมหรือไม่ ?

คณะตระหนักถึงความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านแนวคิดนี้ จึงยังคงไว้ซึ่งการให้ปริญญาเกียรตินิยม โดยการให้ปริญญาเกียรตินิยมจะพิจารณาจาก

 • ความเป็นเลิศในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
 • ระยะเวลาการศึกษา
 • การไม่เคยได้รับสัญลักษณ์ “U”
 • การไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 • การไม่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

นอกจากปรับเปลี่ยนการตัดเกรดแล้ว ในหลักสูตรใหม่ของแพทย์ จุฬาฯ มีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้าง ?

1.ปรับแผนการศึกษาและกระชับเนื้อหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพวะของนิสิตเพิ่มขึ้น

2.เรียนรู้เนื้อกาทางการแพทย์และสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นแพทย์ในปีแรก ๆ ของหลักสูตรเพิ่มขึ้น

3.มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

4.นิสิตสามารถจบการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ภายใน 6 ปี

5.การมีส่วนร่วมของนิสิต (Student Engagement) ในการจัดการศึกษายังคงเข้มแข็งเช่นเดิม


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง