9 ศาสตราจารย์-นักวิชาการ 260 คน ลงชื่อคัดค้านใช้ ม.44 แทรกแซงการบริหารมหา’ลัย

วันนี้ (11 สิงหาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาไทย ได้ออกแถลงการณ์ คัดค้านใช้ ม.44 แทรกแซงการบริหารมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า

ตามที่รัฐบาลภายใต้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 256 ร่วมกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยอ้างว่า เนื่องจากการบริหารงานของอุดมศึกษาของรัฐที่ผ่านมา มักปรากฎปัญหาการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และส่งผลขัดขวางต่อการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นจึงเห็นควรให้สามารถที่จะแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ทั้งยังให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวได้โดยเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ หากเห็นสมควร

แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า คำสั่งของ คสช. ดังกล่าวถือเป็นการใช้อำนาจภายใต้การนำของรัฐบาลทหาร เข้าแทรกแซงการบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกฎระเบียบในการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว คำสั่งฯดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม หากแต่ยังเป็นคำสั่งที่ออกมาโดยมิได้ผ่านการปรึกษาหารือกับประชาคมนักวิชาการและบุคคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศแต่อย่างใด การเปิดช่องให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มิได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารมหาวิทยาลัยได้ ยังสร้างข้อกังขาต่อการที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจะสามารถถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ตั้งแต่ระดับสถาบันไปจนถึงคณะและภาควิชาอีกด้วย อนึ่ง คำสั่ง คสช. ดังกล่าว นับเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร ในการแทรกแซงความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา นับตั้งแต่ผนวกเอาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐเข้า เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ผ่านการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถที่ จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการองค์กร ที่ปลอดพ้นจากการแทรกแซงหรือตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง เครือข่ายคณาจารย์และบุคคลากรอุดมศึกษาไทย จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว และให้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ยุติการกระทำการใดๆที่แทรกแซงมหาวิทยาลัยอีกต่อไป

ลงชื่อ

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Southeast Asian Study มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
กษมาพร แสงสุระธรรม
อ.กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล นักวิชาการอิสระ
อ.กิตติ วิสารกาญจน มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.กิติมา ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร
กิตติมา จารีประสิทธิ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิชกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
กำพล จำปาพันธ์ นศ.ปริญญาเอก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรียงไกร จินะโกฎิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง ม.มหาสารคาม
ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา ม.ศิลปากร
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.คารินา โชติรวี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
จิรธร สกุลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิราวัฒน์ รงค์ทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อ.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จุฑามาศ ตั้งสันติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ข้าราชการบำนาญ
อ.เฉลิมพล โตสารเดช วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อ.ชลัท ศานติวรางคณา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ. ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

อ.ชัชวาล ปุญปัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยพงษ์ สำเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
อ.ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ. ชำนาญ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อ.ซัมซู สาอุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ณรงค์ อาจสมิติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล
ณภัค เสรีรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
อ.ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. ถนอม ชาภักดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภาษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ทนุวงศ์ จักษุพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธ์ุ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อ.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ธนศักดิ์ สายจำปา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์นพพร ขุนค้า มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นริศ ศรีสว่าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
นลินี ตันธุวนิตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.นาตยา อยู่คง ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติพงศ์ สำราญคง
อ.บดินทร์ สายแสง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑูร ราชมณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผศ.ดร.บัณฑิตย์ จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.เบญจมาศ บุญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ประพันธ์ แสงทองดี มรภ.พระนครศรีอยุธยา

อ.ปราโมทย์ ระวิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.ปราการ กลิ่นฟุ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ปุรินทร์ นาคสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
อ.ผานิตดา ไสยรส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. พจนก การญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
พชรวรรณ บุญพร้อมกุล ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร. พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อาจารย์พนัชกร เพชรนาค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ดร.พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ. พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัชราภรณ์ หนังสือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
พิสิษฏ์ นาสี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.พิม สุทธิคำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.พุทธพล มงคลวรวรรณ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ (อาจารย์พิเศษ) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ภาณุ ตรัยเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ภานุพงษ์ ไชยวรรณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน
อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อ.ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ. สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ผศ.มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.มณเฑียร มุกสิกทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อ.มานิตา หนูสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.มาลินี คุ้มสุภา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อ.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รชฎ สาตราวุธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ. ดร. รชพร ชูช่วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.รามิล กาญจันดา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผศ.ดร.ราม ประสานศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระ
ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วรวรรณ วรรณลักษณ์ นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.วริตตา ศรีรัตนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.วราภรณ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยฯ ป๋วย ม.ธรรมศาสตร์
อ. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. ศรัญญู เทพสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
อ.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
รศ.ศศิธร รัชนี ข้าราชการบำนาญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ศักดิ์ชัย ลุนลาพร มนุษยศาสตร์ รามคำแหง
อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ศิริจิต สุนันต๊ะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.โศภิต ชีวะพานิชย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.สมเกียรติ์ สาธิตพิฐกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อ.สรพจน์ เสวนคุณากร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัคร์ กอเซ็ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ นักวิชาการอิสระ
สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.สาวิตร ประเสริฐพันธ์ุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. สามชาย ศรีสันต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
อ.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุธิดา วิมุตติโกศล ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สุวิมล รุ่งเจริญ ข้าราชการบำนาญ

สุวิภา จำปาวัลย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.สุรินทร์ อ้นพรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ. ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.หนึ่งนยา ไหลงาม มหาวิทยาลัยสารคาม
อ.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์อรอนงค์ โรงรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อมต จันทรังษี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อติภพ ภัทรเดชไพศาล นักวิชาการอิสระ
อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ติปยานนท์ อนุสรณ์. (อาจารย์พิเศษ) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร์
อาจารย์ ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ดร.อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ.อาทิตยา ดวงอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.อาทิตย์ ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.อาภา หวังเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.อิสราภรณ์ พิศสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการ
อ. อุทิศ อติมานะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อุเชนทร์ เชียงเสน รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
อ.เอกภพ สุวรรณโกสุม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โอฬาร อ่องฬะ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


ที่มา : มติชนออนไลน์