SPU ยกระดับการศึกษา เปิด British College

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการศึกษาไทย และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรในประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดตัว “วิทยาลัยนานาชาติ SPU”s British Col-lege” ภายใต้ความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยวูล์ฟเวอร์แฮมป์ตัน” (University of Wolverhampton) จากสหราชอาณาจักร และ “Pearson” องค์กรชั้นนำด้านการศึกษาระดับโลก

“ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง จนนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z พบว่า คนกลุ่มนี้ต้องการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ รอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทำให้มหาวิทยาลัยจึงต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการลงมือปฏิบัติและการอยู่ร่วมในสังคมที่มีความเป็นสากลมากขึ้น

“ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ British College โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูล์ฟเวอร์แฮมป์ตัน (WLV) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเก่าแก่กว่า 190 ปีผลิตบัณฑิตมากกว่า 4,000 คนในแต่ละปี และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูงสุดในสหราชอาณาจักร รวมถึงองค์กรการศึกษาระดับโลกอย่าง Pearson โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก SPU’s British College ที่ประเทศไทยจะถือเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวูล์ฟเวอร์แฮมป์ตันด้วยเช่นกัน”

“ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรของ British College ใช้เวลาเรียน 3 ปี แขนงวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการปฏิบัติการ การจัดการการตลาด บัญชีและการจัดการทางการเงิน และผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก

โดยมุ่งการเรียนรู้แบบ assignment based learning เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เรียนรู้ ทดลอง ฝึกฝน แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการเรียนภายในชั้นเรียน และยังมีการฝึกงานระหว่างการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องและพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน

และการเรียนตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการสอน การให้คำปรึกษา และดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา (dual degree) และอีก 1 ประกาศนียบัตร (diploma) คือ Bachelors of Business Administration จาก University of Wolverhampton ประเทศอังกฤษ และ Bachelors of Business Administration (Interna-tional Program) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประกาศนียบัตร Higher National Diploma จาก Pearson ประเทศอังกฤษ ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษและจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

“หลักสูตรของ SPU”s British College จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีการประเมินความคืบหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ใส่ใจนักศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสร้างทักษะที่จำเป็น ทั้งยังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ