เดินทางตามรอยพระราชา ชวนเยาวชน… ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน และครอบครัว เพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และพระอัจฉริยภาพร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ

โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

“นพ.สุภกร บัวสาย” ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า จะมีการจัดทำหนังสือเดินทาง 9 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) คัดสรรแหล่งเรียนรู้ภายในเล่มทั้งหมด 81 แห่ง เบื้องต้นเปิดตัว 4 เส้นทางแรกในเส้นทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันตกภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และจะเผยแพร่ครบทั้ง 9 เส้นทางภายในเดือน ธ.ค.นี้

“จุดเด่นของหนังสือดังกล่าวคือเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand โดยเนื้อหาออกแบบให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติ อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21”

นอกจากนี้ ยังสอดแทรกด้วยคำถามท้าทาย เพื่อช่วยกระตุ้นเด็ก และเยาวชนให้เกิดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือต้องการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณธรรม

“เด็กและเยาวชนจะได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทั่วประเทศไทย ซึ่งสั่งสมไปด้วยศาสตร์ของพระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย และเป็นมรดกทางปัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้กับคนไทยทุกคน”

ขณะที่ “วีระกุล อรัณยะนาค” ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้รายละเอียดว่า กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้โรงเรียนนำหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การทัศนศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเดินทางออกไปสัมผัสสถานที่ และประสบการณ์จริง

“กระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลไปโรงเรียนในทุกสังกัด ซึ่งในช่วงปิดเทอมทางผู้ปกครอง และครูสามารถส่งเสริมให้นักเรียนไปเรียนรู้ตามหนังสือเดินทางนี้ได้”

“ในส่วนของหนังสือเล่มนี้มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 90,000 เล่ม กระจายหนังสือไปในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 30,000 เล่ม โรงเรียนตามรอยพระราชา 20,000 เล่มและห้องสมุดตามโรงเรียนอีก 20,000 เล่ม”

“ขณะเดียวกัน ยังกระจายไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา และในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเว็บไซต์ และอีบุ๊ก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม”


สำหรับหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาทั้ง 9 เส้นทาง ประกอบด้วยภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาได้ที่ www.qlf.or.th