ธปท. ได้รับแจ้งดีล SCBS-BitKub ล่ม ยันที่ผ่านมาไม่มียื่นเรื่องขออนุญาต

SCBS BITKUB

แบงก์ชาติ ได้รับแจ้งยกเลิกดีล “SCBS-BitKub” แล้ว ชี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันทางธุรกิจของ 2 บริษัท ยันที่ผ่านมายังไม่มีการยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างเป็นทางการกับ ธปท.แต่อย่างใด

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในกรณีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) และบริษัท บิทคับ ออนไลน์ (BitKub Online) เป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของ 2 บริษัท

ทั้งนี้ กรณี SCBS จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ในสัดส่วน 51% นั้น SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิก deal ดังกล่าวแล้ว

ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ ธพ. ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

 โดยเกณฑ์ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

Advertisment

(1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ ธพ. และ

(3) ให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด

Advertisment

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของ deal ใด deal หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ