“บล.ไอร่า” ชี้แจงไม่ได้ฝ่าผืนหลักเกณฑ์ “ก.ล.ต.-ปปง.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

“บล.ไอร่า” ออกโรงชี้แจงไม่ได้ฝ่าผืนหลักเกณฑ์ “ก.ล.ต.-ปปง.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ยันบริษัทยึดมั่นธรรมาภิบาล-มีมาตรฐานประกอบธุรกิจ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไอร่า จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ขอแจ้งให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดอย่างเคร่งครัดมาตลอด

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่องค์กรกำกับดูแลกำหนดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ท่านสามารถใช้บริการและทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกมาชี้แจงของ บล.ไอร่า เนื่องจากมีรายงานข่าวที่ระบุถึงการไม่รายงานธุรกรรมภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report : STR) ให้กับ ปปง.