คลังประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยื่นใบสมัครถึง 30 มี.ค.

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คลังประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากคนใหม่ แทน “ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์” ที่จะครบวาระเดือน พ.ค.นี้

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้ออกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยเปิดให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-30 มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
 • สามารถทำงานให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินกว่า 5% ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือมีตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในสถาบันการเงิน เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ ว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างดีในด้านเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานในตำแหน่งได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับบริหารต้นหรือตำแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

               

(2) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

(3) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปี และองค์กรต้องมีรายได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

 • มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรู้ ความสามารถในด้านบริหารจัดการในระดับสูง
 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจ สั่งการ และสามารถดำเนินการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้ดี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรอง

3.เงื่อนไขการจ้าง

 • มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับจากวันเริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง และเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้
 • ระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สคฝ.คนปัจจุบัน จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2566 นี้ หลังจากดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2562