บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ รวมกว่า 80 ล้าน 22 ก.ย.นี้  

บลจ.อีสท์สปริง
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 4 กองทุนไทยต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566 

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 4 กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กองทุนในประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566 และกองทุนต่างประเทศอีก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล

รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ในอัตรา 1.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมี่ยมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)  ในอัตรา 0.90 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2566 นี้

คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 4 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 80,833,891 บาท โดยกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะ

ปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.14 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.27 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.73 บาทต่อหน่วย

Advertisment

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี รวมกับจ่ายปันผลงวดนี้ เป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.75 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนปลายทาง ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.55 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 1.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.95 บาทต่อหน่วย

และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ลงทุนในกองทุน PICTET FUNDS (LUX)-PREMIUM BRANDS กองทุนหลัก ลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน เกี่ยวกับสินค้าบริการระดับสูง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจัดการโดย Pictet Funds (Europe) S.A. โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหน่วย  ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.90 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.40 บาทต่อหน่วย

 

Advertisment