เปิดประวัติ พิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกฯ ตัวเต็งประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์คนใหม่

พิชัย ชุณหวชิร

เปิดประวัติ “พิชัย ชุณหวชิร” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตัวเต็งประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ คนใหม่ แทนที่ “ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ที่จะครบวาระ เผยประสบการณ์เพียบ คร่ำหวอดแวดวงพลังงาน-แถมเคยเป็นบอร์ดแบงก์ชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2567 ให้แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาแทนชุดเดิมที่บางคนจะครบวาระดำรงตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป

ซึ่ง 1 ในกรรมการใหม่ที่หลายฝ่ายจับตาก็คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีบทบาทสำคัญอีกหลายเรื่อง ว่าน่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาเป็นประธาน ตลท. แทน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคนปัจจุบัน ที่กำลังจะครบวาระ หลังจากดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564

ประวัตินายพิชัย ชุณหวชิร

ทั้งนี้ สำหรับประวัติ “นายพิชัย ชุณหวชิร” ปัจจุบันอายุ 74 ปี ด้านการศึกษา จบปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนั้นได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ๆ ดังนี้

 • อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง


เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) และถัดมาตั้งแต่ปี 2557-2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน
 • ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)
 • ควบตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) โดยมีข้อมูลการถือหุ้นอยู่จำนวน 450,000 หุ้น สัดส่วน 0.03268% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC)