หายป่วยจากมะเร็ง มีโอกาส “ทำประกัน” ได้ คปภ.เล็งพัฒนากรมธรรม์ใหม่

มะเร็งปอดคร่าชีวิต สรพงศ์ ชาตรี เช็กอาการ ปัจจัยเสี่ยง วิธีหลีกเลี่ยง
ภาพจาก pixabay

คปภ.รับข้อเสนอ “คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์” เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง “ผู้ที่หายจากโรคมะเร็ง” ทำประกันภาคสมัครใจได้

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.โดยสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ของสำนักงาน คปภ.ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ได้ทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงคุ้มครองของสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ อันจะช่วยให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ของสำนักงาน คปภ.เป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นธรรม และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กับผู้เอาประกันภัย

อาทิ การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดเงื่อนไขและความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ การปรับปรุงผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ เพื่อให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งส่วนบุคคล (สำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว)

ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย แต่ปัจจุบันได้รับการรักษาพยาบาลหายแล้ว หรืออยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้

โดยสำนักงาน คปภ.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ไปปรับปรุงเงื่อนไข และข้อตกลงคุ้มครอง รวมทั้งใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อให้เหมาะสมเกิดความชัดเจน และเป็นแบบประกันภัยสุขภาพที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้วจะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้อย่างทั่วถึง และทำให้ระบบประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน