ไทยออยล์-PTTGC พร้อมใจ “ซื้อคืนหุ้นกู้” สกุลเงินเหรียญสหรัฐ

Thaioil-PTTGC

ไทยออยล์ ซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐในตลาดรองบางส่วน 34.973 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่จะครบกำหนดในปี 2593 คงเหลือ 565.027 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้าน PTTGC ประกาศทำ Tender Offer ซื้อคืนหุ้นกู้ตั้งแต่ 16-23 เม.ย. 2567

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า อ้างถึงหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.750 ต่อปี ซึ่งได้ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2563 โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า TTC ได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ฉบับดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.973 ล้านเหรียญสหรัฐ ในตลาดซื้อขายรอง ส่งผลให้ ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 ทาง TTC มีมูลค่าหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดในปี 2593 คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 565.027 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะเดียวกัน นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า อ้างถึงหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งออกและเสนอขายในต่างประเทศ โดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่อาจเพิกถอนได้ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

1.หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565

Advertisment

2.หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2564 และ

3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565

บริษัทขอเรียนว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งยังคงเหลืออยู่ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมไม่เกิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาทำคำเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน 2567 เมื่อได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วบริษัทจะแจ้งผลการซื้อคืนให้ทราบต่อไป