EXIM BANK แต่งตั้ง “คมกฤช ณ นคร” เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

EXIM BANK

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK แต่งตั้ง นายคมกฤช ณ นคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 17 เมษายน 2567 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายคมกฤช ณ นคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานด้านการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร และการส่งเสริมบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายคมกฤช จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล บริษัท อินเทคค์ กรุ๊ป จำกัด ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายคมกฤชดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด