สศค.แจงคืบหน้าผลดำเนินการ NSC เดือน ก.ค. หลังร่วมลงทุนสตาร์ทอัพ 276 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย

1.1 จำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,700 ราย

1.2 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มียอดรวมของ SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 155 ราย ได้รับการรับรองจาก สวทช. แล้วจำนวน 100 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 83 ราย โดยมีกิจการได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย และขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย

1.3 จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มียอดรวมของการอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 44 ราย วงเงินรวม 1,212.3 ล้านบาท โดยมี Startup 11 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 276 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มี Startup ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยมีกิจการ Startup ที่ได้รับอนุมัติการร่วมลงทุนเพิ่มจำนวน 4 ราย วงเงิน 164.8 ล้านบาท

2. จำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย

2.1 จำนวนกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 400 ราย

2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ในเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังมีจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย

3. ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในเดือนกรกฎาคม 2561

3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 5 คณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (การฝึกอบรมฯ) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 44 ท่าน เป็นครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club จำนวน 31 ท่าน จาก 17 สถาบัน จาก 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสระบุรี และผู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จำนวน 13 ท่าน สำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับ คบจ. และคุณครูสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club ในภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน

3.2 งาน SPARK 2 Demo Day Pitching สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับ AGW Group ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศอิสราเอล จัดงาน “Spark 2 Demo Day” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะและผ่านการคัดเลือกจากโครงการ SPARK Global Accelerator Program Batch 2 จำนวน 12 ทีม เข้าร่วม Pitching ในงาน โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกและเข้าร่วม Pitching ส่วนใหญ่จะเป็น Startup ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นทางออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ชนะในงานจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน DLD Tel Aviv 2018 พร้อมทั้งพบปะนักลงทุนและบริษัทกองทุนร่วมลงทุน รวมถึงสัมผัสบรรยากาศของ Startup Nation ณ เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ