ก.ล.ต.ออกประกาศ ผ่อนผันการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 30/2563 เรื่อง การผ่อนผันการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงนามโดย รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ8 (1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 89/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคมพ.ศ. 2558 สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีข้อจำกัดเนื่องด้วยข้อกำหนดใดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19หรือเนื่องจากกรณีที่บริษัทจัดการต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้รับการผ่อนผันให้สามารถปฏิบัติแตกต่างจากหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่จำเป็นและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานจะได้กำหนดเป็นคราวๆ ไป

(1) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (2) ช่องทาง ระยะเวลา และวิธีการเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
(ก) การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(3) การจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนรวม

(4) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวม (5) การดำเนินการเมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ