สคร. ครบรอบ 15 ปี พร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล “Digital Transformation”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ที่ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME Bank โดยย้อนการเติบโตของบทบาทและผลงานของ สคร. ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
และแถลงเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 พร้อมทั้งได้เชิญคุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ Line Thailand สร้างแรงบันดาลใจเรื่อง Innovation ใน SIT Talk (SEPO 4.0+ Inspiration Talk) ครั้งแรก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สคร. เติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดย สคร. ได้นำเครื่องมือด้านการบริหารสมัยใหม่มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ เช่น การนำระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาระบบสรรหาและคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และการนำระบบธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประกอบกับ สคร. ได้มีบทบาทสำคัญในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐให้มีมูลค่าสูงขึ้นผ่านนวัตกรรม
ทางการเงินและการคลังที่ร่วมสมัย เช่น การจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง นอกจากนี้ สคร. ได้รับบทบาทสำคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศผ่านการส่งเสริมให้เอกชนมาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และการพัฒนากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ก้าวต่อไปของ สคร. ที่มั่นคงจึงต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม สคร. จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ประกอบด้วย (1). Strategy การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (2) Efficiency การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ เพื่อให้สอดรับกับแผนไทยแลนด์ 4.0 (3) Partnership การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานผ่านกลไกประชารัฐ สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน (4) Organization การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ “SAMART” และมีความสุข รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม (5) Plus (+) การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยสร้างให้ สคร. ให้เป็นต้นแบบของกรมคุณธรรม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจสำคัญอีกประการของตนในฐานะผู้อำนวยการ สคร. ในปี 2561 คือ การปรับองค์กรที่เป็นราชการแบบเดิมให้เป็นองค์กร Digital หรือ “Digital Transformation” โดยจะดำเนินการดังนี้

1. การปรับกระบวนการทำงานโดยนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เช่น การใช้แนวทางHackathon จัดทำเป็น Platform ในการปรับปรุงกระบวนการให้เป็น Digital และนำ IT มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กระชับเพื่อให้การทำงานของ สคร. ง่าย รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น

2. การเปิดเผยระบบฐานข้อมูล ให้มีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกหน่วยงาน
และสาธารณะ (Open Data) โดยฐานข้อมูลกลางที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 คือ ระบบฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ โครงการ PPP รวมทั้งมีฐานข้อมูลในการตอบข้อหารือ

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับวัฒนธรรม Digital โดยได้ริเริ่ม SEPO Inspiration Talk (SIT Talk)
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร สคร. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานมากขึ้น เช่น การจัด Innovation Pitching เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้มีการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดให้มี Co-working Space ในการแลกเปลี่ยนความรู้ (Sharing Economy) ในองค์กรในงานสถาปนาครบรอบ สคร. 15 ปี นี้ ได้มีการจัด SIT Talk ครั้งแรก โดยได้เชิญนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย บรรยายหัวข้อ Innovation Culture: How to create a culture of innovation in government organization เพื่อจุดประกายความคิดสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ