ราชกิจจาฯ ออกประกาศ คปภ. ให้บริษัทประกัน รายงานการ “ฉ้อฉล” ทุกไตรมาส

ราชกิจจานุเบกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563  ลงนามโดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า  เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถกำหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัย

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ “บริษัทประกันชีวิต” และ “บริษัทประกันวินาศภัย” ดำเนินการดังนี้

(1) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยที่บริษัทตรวจพบ ให้บริษัทยื่นภายใน 30 วันวัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส(2) รายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยให้บริษัทยื่นภายใน30 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

เว้นแต่ เป็นพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชน ให้รายงานโดยไม่ชักช้าเมื่อตรวจพบ

ทั้งนี้ แบบรายงาน ลักษณะของพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยหรือสาธารณชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ราชกิจจาฯ-รายงานฉ้แฉล

ประกันชีวิต-รายงานฉ้อฉล

ราชกิจจาฯ-รายงานการฉ้อฉลบริษัทประกัน


รายงานการฉ้อฉลบริษัทประกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ