คปภ. แก้กฎอุ้มลูกค้าประกัน ขยายสิทธิ์รักษา รพ.สนาม

เลขาธิการ คปภ.ลงนามคำสั่งด่วนวันนี้ แก้กฏเหล็กประกันเรื่องการรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์หรือเอกสารแนบท้ายเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย อุ้มผู้เอาประกัน ขยายสิทธิ์รักษาโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 12 เม.ย.2564 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้ลงนามคำสั่งนายทะเบียนเรื่อง การรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นายทะเบียนจึงได้ออกคำสั่งดังต่อไปนี้

1.คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งนายทะเบียน ที่ 17/2564 เรื่อง การรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

Advertisement

2.คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.ให้คำว่า สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ สถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาล ซึ่งปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย หมายความรวมถึง สถานพยาบาลอื่นตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการยกเลิกสถานพยาบาลดังกล่าว

Advertisement

แหล่งข่าว คปภ.กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ประกาศฉบับนี้จะให้ครอบคลุมโรงพยาบาลสนามด้วย เนื่องจากเดิมในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยจะให้คำนิยามสถานพยาบาลไว้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานทั่วไป ที่จัดตั้งตามกฎหมาย ทำให้โรงพยาบาลสนามไม่เข้าเกณฑ์ตามคำนิยามดังกล่าว อาจจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเบิกค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้ เช่น กรณีถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสนามแล้วผู้เอาประกันซื้อประกันที่มีส่วนค่าชดเชยรายวัน แต่เจตนาจริงๆ คือ เกิดปัญหาโรงพยาบาลเต็มจึงต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม

ดังนั้นท่านเลขาธิการ คปภ.จึงตัดสินใจออกประกาศฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการตีความต่างๆ