สมาคมประกันชีวิตไทยเผยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสามไตรมาสปี 60 โต 6.39%

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวมช่วง 3 ไตรมาส (ม.ค.-ก.ย.) จำนวน 440,707 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6.39% เมื่อเทียบช่วงเดียวปีก่อน โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 123,532 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 317,175 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ 84%

ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 75,974 ล้านบาท และ (2) เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 47,558 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันชีวิตแยกตามช่องทางการจำหน่าย 3 ไตรมาสในปี 2560 รายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 การขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 208,074 ล้านบาท สัดส่วน 47.21% หรือเติบโตขึ้น 3.50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อันดับ 2 การขายผ่านธนาคาร จำนวน 205,295 ล้านบาท สัดส่วน 46.58% หรือเติบโตขึ้น 9.57%
อันดับ 3 การขายผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง 11,751 ล้านบาท สัดส่วน 2.67 หรือเติบโตขึ้น 5.66%
อันดับ 4 การขายผ่านช่องทางอื่นๆ 15,588 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.54 หรือเติบโตขึ้น 4.84%

               

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2560 สมาคมคาดว่าเบี้ยประกันชีวิตจะยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 7% เบี้ยประกันภัยรับรวม 608,000 ล้านบาท ปรับขึ้นจากการประมาณการเมื่อต้นเติบโต 6% เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 600,000 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตามจากการที่ประชาชนเห็นความสำคัญต่อชีวิตและสุขภาพมากขึ้น การเร่งทำผลงานช่วงสิ้นปีของตัวแทนประกันชีวิต การออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี รวมถึงมาตรการกระตุ้นการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ ซึ่งการเสียภาษีในปีนี้ ถือเป็นข่าวดีของผู้มีเงินได้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้รับสิทธิการหักลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม

จากมติรัฐบาลที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ ที่ให้ประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยจะต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอฝากสำหรับผู้มีเงินได้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี ควรเริ่มวางแผนทางการเงินเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทฯ