หุ้นไอพีโอน้องใหม่ “CV” เคาะราคา 3.90 บาท เปิดจองซื้อ 25-27 ส.ค.นี้

“โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV)” เคาะราคาไอพีโอ 3.90 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 25-27 ส.ค.64 คาดใช้เงิน 1,248 ล้านบาท ขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ-ชำระหนี้เงินกู้-ทุนหมุนเวียน มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40%

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปข้อมูลบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร ที่เตรียมเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยกำหนดวันเสนอขายตั้งแต่วันที่ 25-27 ส.ค. 64 ในราคาหุ้นไอพีโอ 3.90 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 320 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยจะเข้าดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET หมวดพลังานและสาธารณูปโภค

สำหรับมูลค่าการเสนอขายรวมรวม 1,248 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 32.5 เท่า

โดยสัดส่วนการเสนอขายแบ่งออกเป็น 1.เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 240 ล้านหุ้น คิดเป็น 75% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

2.เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 48 ล้านหุ้น คิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

3.เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนประมาณ 32 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท หลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ประกอบด้วย 1.เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี 2564-2566 คือ 1.1.การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 110 ล้านบาท (ภายในปี 64)

1.2.พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 450 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

1.3.พัฒนาโครงการ และเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมไปถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 180 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

2.ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมกรรมการ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 330 ล้านบาท (ภายในปี’64) ภายในปี’64 วงเงิน 330 ล้านบาท

3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 125 ล้านบาท (ภายในปี’64-66)

ทั้งนี้จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเบื้องต้นของบริษัท เป็นการประมาณการตามแผนธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้แผนงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และแผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้

โดยมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

อนึ่ง บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 150 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกที่จังหวัดแพร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มายาวนานกว่า 15 ปี

ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SBC) และบริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SBE) มีนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 640 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 480 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 960 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 640 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,280 ล้านหุ้น

อ่านราละเอียดทั้งหมด