กรมบัญชีกลางเร่งข้าราชการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากใหม่ ภายใน ธ.ค.นี้

บัญชีเงินฝากแบงก์

กรมบัญชีกลางแนะข้าราชการ-พลทหารกองประจำการ ที่เคยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต หรือธนาคารนครหลวงไทย (เดิม) เร่งขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ภายใน ธ.ค.นี้ เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า แถลงว่า ตามที่มีการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทย ภายใต้ชื่อใหม่ “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” ซึ่งส่งผลให้เลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

กรมบัญชีกลางจึงประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ ที่ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาต หรือธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็นชื่อเดิมก่อนควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต ให้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้

นางแก้วกาญจน์ แนะนำให้ผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าว ไปติดต่อธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb bank เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Payroll หรือระบบบำเหน็จบำนาญ e-Pension หรือระบบ e-Social Welfare แล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินเดือนพลทหารกองประจำการได้อย่างต่อเนื่อง

“กรมบัญชีกลางจึงขอย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือพลทหารกองประจำการ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบให้ถูกต้อง ภายในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากมีผลต่อการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ผู้มีสิทธิไม่ได้รับผลกระทบและได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญอย่างต่อเนื่อง”

Advertisment