ผู้ถือหุ้น INTUCH โหวตอนุมัติจ่ายปันผลอีก 1.60 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น INTUCH โหวตอนุมัติจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 อีก 1.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 5,131 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล 21 เม.ย.นี้

วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมถึงอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.83 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 9,075 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.23 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,944 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 แล้ว

ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากงวดหกเดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,131 ล้านบาท


ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2565