โอน ผบ.ทบ.ไปหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

โปรดเกล้าฯ โอนพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลเอกพิเศษ) มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 15 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงาน

บุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงาน นายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

Advertisment

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ หรือ “บิ๊กบี้” ตามชื่อเล่นที่พรรคพวกเรียกขานกัน เป็นทหารคอแดง  เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2506 มีชื่อเดิมว่า “มณเฑียร” เป็น ผบ.ทบ. คนที่ 42 ต่อจากพล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ และจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2566 นี้

โอนผบ.ทบ. ไปหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์