ราชกิจจาฯประกาศ ศาลสั่งยกเลิกล้มละลาย บางกอกการภาพยนตร์

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการล้มละลาย ของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด

วันที่ 16 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ 232/2564 ของศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ บริษัท บางกอกการภาพยนตร์ จำกัด ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105515001094 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 23 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 (สุภาร่วม) ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 135 (1) แห่งพระราชบัญญัติลัมละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม2566 แล้ว