“กรมการกงสุล” จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำพาสปอร์ตที่แม่ฮ่องสอน 9-13 ก.ค.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับ คำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยจะให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุ)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

๑. กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน

๒. กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ฉบับจริง) ที่มี
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒.๒ ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง และระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา ให้ถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๔ บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

(๑) กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่
ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

(๒) กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึก
การหย่า เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับแสดงบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

(๓) กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) มาแสดง

๒.๕ ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

๑. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท

๒. ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) ๔๐ บาท

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

๑. แสดงเอกสาร

๒. กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์


๓. วัดส่วนสูง

๔. สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

๕. ชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ

๑. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒

๒. ผู้มีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือ ๖ เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

๓. ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ หรือ ๓๒๔๕๒

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ