ก.ต.เลือก 3 รองประธานศาลฎีกาใหม่

ก.ต.เลือกแล้ว 3 รองปธ.ศาลฎีกาใหม่ “สุรพันธุ์-ชัยยุทธ-ธีระพงศ์” ขณะที่ยังขาดอีก 1 หลัง “ชำนาญ” ปธ.แผนกคดีล้มละลายฯ ไม่ผ่านมติ 11 ต่อ 3 ขณะที่ “โสฬส สุวรรณเนตร์” หน.ฎีกา นั่ง ปธ.แผนกคดีอาญานักการเมือง มีผลนับแต่ 1 ต.ค.นี้ ชงชื่อ”น.ส.บุญมี”แทนที่ยังขาดอีกหนึ่งเก้าอี้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 15 คน ตั้งแต่ช่วงเช้า 09.30 น.ที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสับเปลี่ยน โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการชั้น ระดับรองประธานศาลฎีกา , ระดับประธานเเผนกคดีในศาลฎีกา ,ระดับประธานศาลอุทธรณ์ภาค และระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (หน.ฎีกา)

โดยระดับรองประธานศาลฎีกานั้น จะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทดแทนรองประธานศาลฎีกา 4 คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลอุทธรณ์ 1 คน และดำรงตำเเหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 3 คน


อย่างไรก็ดีปรากฏว่าการประชุม ก.ต.วันนี้ ได้ลงมติเห็นชอบผู้พิพากษาระดับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาเพียง 3 คนที่มีอาวุโสตามลำดับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ดังนี้ นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 3 , นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4 , นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 5

ซึ่งตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาขณะนี้เมื่อนับรวมกับผู้พิพากษาที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมแล้วจะมีรองประธานศาลฎีกา 5 คน โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 1, นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 2

(จากซ้าย) นายสุรพันธุ์ ละอองมณี นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ นายธีระพงศ์ จิระภาค

ส่วนตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกาอีก 1 คน ซึ่งเดิมนายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา จะได้รับการพิจารณาตามอาวุโส แต่เนื่องจากที่ประชุม ก.ต.พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 11 ต่อ 3 ไม่เห็นชอบ จึงทำให้นายชำนาญ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเดิม ขณะที่การพิจารณาตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาคนที่ 6 นั้น ที่ประชุม ก.ต.จะพิจารณาในโอกาสต่อไป

สำหรับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาอีก 9 ตำแหน่งที่ ก.ต.ลงมติเห็นชอบดำรงตำแหน่งนั้น ประกอบด้วย 1.นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ขึ้นเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในฎีกา 2.นายประทีป ดุลพินิจธรรมา หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา 3.นายนพพร โพธิรังสิยากร หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา 4.นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 5.นายโสฬส สุวรรณเนตร์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 6.นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในฎีกา 7.นายจินดา ปัณฑะโชติ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในฎีกา 8.นายธงชัย เสนามนตรี หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 9.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม หน.ฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

ขณะที่นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ประธานอุทธรณ์ภาค 2 เป็น หน.ฎีกา , นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานอุทธรณ์ภาค 7 เป็น หน.ฎีกา , นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา , นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 7 , นายไมตรี สุเทพากุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น ปธ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

นายวัฒนา วิทยกุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา , นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา , นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 , นายรัถยา สัตยาบัน ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 9 , นายธีระ เบญจรัศมีโรจน์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายรังสรรค์ กุลาเลิศ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 , นายภานุวัฒน์ ศุภะพันธุ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายสุภัทร์ สุทธิมนัส ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายชัยรัตน์ ศิลาลาย ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายธนาพนธ์ ชวรุ่ง ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา , นายสมพงษ์ เหมวิมล ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา และนายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา

โดยการสับเปลี่ยน แต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป และการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 14/2561 ซึ่งเป็นนัดต่อไปจะมีวันที่ 20 สิงหาคม

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อที่ประชุม ก.ต.ไม่ผ่านความเห็นชอบนายชำนาญ ทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็จะต้องทำบัญชีเสนอรายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสเเละที่มีความเหมาะสมให้ที่ประชุม ก.ต.พิจารณา เลือกรองประธานศาลฎีกาใหม่อีก1คนให้ อ.ก.ต.พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความเหมาะสมก่อนเสนอให้ที่ประชุม ก.ต.ชุดใหญ่15คนลงมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 20สิงหาคมนี้

ข่าวเเจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอบัญชี ชื่อ น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ ประธานเเผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกาเสนอขึ้น ให้ อ.ก.ต.เเละ ก.ต.พิจารณาตามลำดับ พร้อมเสนอชื่อ นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี หัวหน้าคณะในศาลฎีกาให้ดำรงตำเเหน่งประธานเเผนกคดีเยาวชนฯเเทน น.ส.บุญมี

ที่มา:มติชนออนไลน์

Previous articleเทรนด์คอนโดยุคใหม่ ต้องให้มากกว่า “ที่อยู่อาศัย”
Next articleวินาทีแห่งความภูมิใจ! แม่ “จอร์จินโญ่” หลั่งน้ำตา เมื่อเห็นชื่อลูกชายในชุดเชลซี