โปรดเกล้าฯ ให้นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleเปิดแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในตรัง สร้างรายได้ให้สหกรณ์การเกษตรหรือ ปีละ 3 ล้าน
Next articleดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โดย พิมพ์พรร