กรมอนามัยย้ำ “กิจการ” คุมเข้มโควิด รับแผนเปิดรับต่างชาติแบบไม่กักตัว

นักท่องเที่ยว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ นักท่องเที่ยวไทย-สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) พิจารณาการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว ตามแผนระยะที่ 2 ที่ได้กำหนดไว้ โดยก่อนที่จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ต้องได้รับวัคซีน

รวมทั้งมีแผนพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ การขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการของเสีย และมีการสื่อสารเพื่อการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อกำหนดระดับของจำนวนนักท่องเที่ยวรายใหม่ในการเข้าพื้นที่

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย จะต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และได้รับวัคซีนครบโดส รวมทั้งตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T พร้อมคัดกรองตัวเองผ่านไทยเซฟไทยและแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ

ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องไม่มีอาการเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงคัดกรองไม่พบเชื้อ ได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่กำหนด และเคร่งครัดในมาตรการของพื้นที่นั้น ๆ โดยพักในโรงแรมที่จังหวัดกำหนดครบ 14 วัน

ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ควรได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน มีการคัดกรองพนักงานด้วยไทยเซฟไทยทุกวัน

หากพบว่า มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันที ในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid Plus ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้

และผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus ที่เน้นการระบายอากาศที่ดี เพียงพอ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ รวมทั้งทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วม เพิ่มความถี่เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้น อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง