ราชกิจจาฯเผยแพร่ รายงานหนี้สาธารณะ การกู้เงิน ต.ค. 64- มี.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รายงานสถานะหนี้สาธารณะ และการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่าง ต.ค. 65-มี.ค. 65

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ใจความสำคัญมีดังนี้

กระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

1.รายงานสถานะหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Advertisement

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 9,951,962.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของจีดีพี โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 8,814,544.96 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 876,454.69 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 253,945.59 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7,017.49 ล้านบาท

หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งเป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี จำนวน 8,497,036.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.38 และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1,454,926.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.62 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น 9,951,962.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน 178,105.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.79 และหนี้ในประเทศ จำนวน 9,773,857.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.21 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

2.รายการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผนการบริหารหนี้ฯ) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย

โดยในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินการกู้เงิน วงเงิน 775,621.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.80 บริหารหนี้ วงเงิน 953,149.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.02 และชำระหนี้ 225,271.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.19 ของแผนกการบริหารหนี้

Advertisement

อ่านฉบับเต็ม : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565