ครัวเรือนไทยปี60หนี้เฉลี่ย 178,994บาท/ครัวเรือน รายได้26,946บาท/เดือน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) แจ้งว่า  ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2560  พบว่า ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ย 26,946 บาท/เดือน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,437 บาท/เดือน ขณะที่มีครัวเรือนร้อยละ 50.7 มีหนี้สิน เฉลี่ย 178,994 บาท/ครัวเรือน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) เปิดเผยผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2560 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท ร้อยละ 71.9 เป็นรายได้จากการทำงาน ได้แก่ ร้อยละ 45.1 มาจากค่าจ้างและเงินเดือน อีกร้อยละ 18.1 เป็นกำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ และร้อยละ 8.7 กำไรสุทธิจากการทำการเกษตร

อีกร้อยละ 11.6 เป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 1.4 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย

นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการ/ สินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อร้อยละ 13.8 (รวมค่าประเมิน ค่าเช่าบ้าน/บ้านของตนเอง)

Advertisment

ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่เดือนละ 21,437 บาท ร้อยละ 35.1 เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาร้อยละ 20.3 เป็นค่าที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 17.4 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง และร้อยละ 14.2 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นของใช้ส่วนบุคคล ใช้ในการสื่อสาร ใช้เพื่อการศึกษาฯลฯ  ร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ขณะที่หนี้สินจากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน พบว่า 10.8 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 50.7 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 178,994 บาท ต่อครัวเรือน

Advertisment

ร้อยละ 76.9 เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน คือ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.0 ใช้ในการซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 36.3 และใช้ในการศึกษา ร้อยละ 1.6

อีกร้อยละ 23.1 เป็นหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 14.0 รองลงมาคือ การใช้ทำธุรกิจ ร้อยละ 8.5 และหนี้อื่นๆ อีกร้อยละ 0.6