“ภูเก็ต” อนุมัติงบ 200 ล้าน แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

เมื่อเร็วๆนี้   นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การประชุม กรอ.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2562 มี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้ ขอรายงานการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้วงเงิน 200ล้านบาท

โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมการ และวางแผนงานโครงการต่างๆที่มีความพร้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดต่างๆ

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมและให้หน่วยงาน ได้เสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ฯ จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 198,858,200บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)

“สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และ อุทกภัยจังหวัดภูเก็ต และ อนุมัติให้จังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 187,372,900บาท ” นายเถลิงศักดิ์ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ