“ไทยออโตทูลส์” จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับอุตฯ “อีวี”

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโรงงานให้นักศึกษาฝึกทักษะให้รู้ลึก รู้จริง และร่วมพัฒนาวิชาการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผู้นำเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าพัฒนาบุคลากรยานยนต์ของไทย รองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ รู้ลึก รู้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งในกระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

“การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย พัฒนา การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ และการผลิตบุคลากร กับ มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องและเป็นครั้งที่สอง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2565-2567”

สำหรับขอบเขตความร่วมมือหลัก ๆ คือ การจัดการศึกษา อบรม วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และสาขาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบูรณาการการผลิตบัณฑิต รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบสหกิจศึกษา หรือรูปแบบอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนหน้านี้มีการลงนามความร่วมมือ เพื่อเพิ่มเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้อาจารย์ มทร.ธัญบุรี ให้สามารถนำทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้จากการมาลงมือทำจริงในกระบวนการผลิตสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตและพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

“อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาขีดความสามารถการผลิตยานยนต์ของไทย นอกจากในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ว หัวใจสำคัญคือจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ กำลังเป็นที่ต้องการ และยังขาดแคลน เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพการผลิต และฐานการผลิตที่มีความครบวงจร การติดตั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือการผลิตที่ล้ำสมัย ของกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ตลอดจนบุคลากรที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความร่วมมือครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เราสามารถผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์จริง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และบูรณาการในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตในยุค 4.0 การวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพ

“ภายใต้ความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ยังจะได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ สถานที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเกิดการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อยกระดับฐานการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่ต้องการเครื่องมือและการผลิตระบบอัตโนมัติมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในด้านคุณภาพชิ้นส่วน ต้นทุน และการส่งมอบทันเวลา”

Advertisement

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผู้นำเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีฐานการผลิต 4 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและยุโรปให้ทำหน้าที่ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ตรวจสอบ ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ตลอดจนได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและส่งออก