ประธานศาลฎีกาคนใหม่ ให้นโยบายธำรงความเชื่อมั่น ศรัทธาประชาชนต่อศาลยุติธรรม

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา คนที่ 48 มอบนโยบายแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาคนที่ 48 ได้มอบนโยบายประธานศาลฎีกาแก่ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายใต้หลักการ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

โดยได้ขยายความว่า 1.รักศาล เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานกับศาลยุติธรรม มีความรักความผูกพันในองค์กร

โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน

2.ร่วมใจ มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐานเดียวกัน บนระบบการทำงาน ที่เน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม

Advertisment

3.รับใช้ประชาชน ยกระดับการอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ

โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม

ประวัติประธานศาลฏีกาคนที่ 48

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ เคยดำรงตำเเหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ก่อนที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) มีมติเห็นชอบให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา โดยเป็นผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1

Advertisment

นายโชติวัฒน์ เริ่มเข้ารับการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี จากนั้นเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท) แล้วจบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ผู้พิพากษาศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

นอกจากนี้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ยังเคยดำรงตำแหน่งอื่น ๆ อาทิ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)

ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7