ประยุทธ์ ดูเหมือนใจร้อน แต่ฟังทุกเหตุผล คนภายนอกมักเข้าใจผิด โฆษกยัน

โฆษกรัฐบาลยืนยัน นายกรัฐมนตรีรับฟังทุกเหตุผล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและรอบคอบทุกครั้งก่อนสั่งการ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อวิจารณ์พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าเป็นคนไม่ฟังใครนั้น เป็นสิ่งที่คนภายนอกมักเข้าใจผิด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ท่านนายกฯ จะเริ่มต้นด้วยการเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย และพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำมาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นมติจากที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน แล้วจึงออกเป็นข้อสั่งการ ก่อนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

การที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำงานละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงทุกกลุ่มเช่นนี้ บางครั้งจึงอาจดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องอธิบายเหตุผลของข้อสั่งการต่าง ๆ อยู่เสมอ นั่นเพราะต้องการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติที่ต้องนำนโยบายไปดำเนินการ ให้ทราบหลักคิดและที่มาของนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการที่ออกมาในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่านั้นเอง

“ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง การจะสั่งการใด ๆ มักจะเชิญผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยต้องการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และเห็นผลโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับประชาชน ซึ่งเมื่อมีแต่เรื่องงานอยู่ในใจ


บางครั้งอาจดูเหมือนท่านเป็นคนใจร้อน หรือพูดอธิบายเยอะ แต่จริง ๆ แล้วท่านมีหัวใจที่คำนึงถึงแต่ประเทศชาติและประชาชน ต้องการให้งานสำเร็จ ช่วยพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดและมากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติตามแผนที่ได้วางไว้” นายอนุชา บูรพชัยศรี กล่าว